3.1.33

Публичный договор

 

                Публічний договір. Договір приєднання

 

Фізична особа-підприємець Монастарецька І.І.., яка діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців №2 068 000 0000 023243 від 23.09.2011, іменоване надалі  «Адміністратор», публікує цей Договір, що визначає порядок надання послуг, що є договором приєднання для будь-якої зацікавленої особи, яка приймає умови цього Договору (у подальшому - «Договір»).

Адміністратор пропонує укласти Договір будь-якій особі. Договір викладений у стандартній та незмінній для всіх формі у вигляді публічної оферти, шляхом прийняття в цілому наступних умов.

 

1. Предмет Договору

 

1.1. Адміністратор надає користувачеві-фізичній особі (у подальшому – «Користувач») можливість придбати послуги Адміністратора щодо надання оздоровчих послуг (КВЕД 86.90 Інша діяльність в сфері охорони здоров’я), у подальшому - «Сервіс», вартість яких визначені Адміністратором та доступні в місці надання послуг (у подальшому – «Заклад»).

 

2. Акцепт Договору

 

2.1. Факт придбання Користувачем Сервісу (оплата повної суми та/або внесення часткової оплати) є повним і беззастережним прийняттям умов Договору, а Користувач, відповідно до Цивільного кодексу України, розглядається як особа, яка вступила з Адміністратором у договірні відносини за Договором приєднання.

               

2.2. Оплата (оплата повної суми та/або внесення часткової оплати) Користувачем Сервісу є акцептом цього Договору.

 

3. Порядок надання Сервісу

 

3.1. Сервіс надається у Закладі, відповідно до графіку, особливостей та тривалості надання Сервісу, який встановлюється Адміністратором до початку надання Сервісу.

 

3.2. Сервіс може надаватись індивідуально та у групах.

 

3.3. Сервіс може бути розподілений на послуги за віком, статтю та іншими ознаками.

 

3.4. При наявності в Користувача претензій до обсягу і якості Сервісу, він повинен негайно (але в будь-якому випадку не пізніше одного дня) сповістити про це Адміністратора по електронній пошті зазначеній у Закладі як контактна інформація, повідомивши при цьому свої ідентифікаційні дані, час виникнення претензій, а також обґрунтувати їх. Користувач приймає до відома, що Адміністратор може не мати можливості перевірити обґрунтованість претензії, виставленої більш ніж через одну добу від дня її виникнення. Адміністратор протягом п'яти робочих днів від дня одержання претензії направляє Користувачеві свій висновок по отриманій претензії, і в тому випадку, якщо знаходить її обґрунтованої, пропонує Користувачеві спосіб компенсації заподіяних незручностей.

 

4. Обов'язки Користувача

 

З метою належного виконання умов Договору, Користувач зобов'язаний:

 

4.1. Дотримуватись законодавства України при замовленні, оплаті та отриманні Сервісу.

 

4.2. Не використовувати надаваний Адміністратором Сервіс у комерційних цілях.

 

4.3. Дотримувати авторських прав Адміністратора й інших осіб, не копіювати й не передавати третім особам яку-небудь істотну частину інформаційного наповнення Сервісу Адміністратора. Не використовувати Сервіс із метою, що порушують авторське право третіх осіб.

 

4.4. Самостійно ознайомитися з Договором, а також з можливими змінами й доповненнями до них, які анонсуються Адміністратором у Закладі.

 

4.5. Самостійно забезпечувати можливість користування Сервісом зі своєї сторони.

 

4.7. Зберігати документи, що підтверджують оплату, як мінімум, протягом усього періоду користування Сервісом.

 

5. Обов'язки Адміністратора

 

З метою належного виконання умов Договору, Адміністратор зобов'язаний:

 

5.1. Надати Користувачеві можливість користування Сервісом відповідно до Договору.

 

5.2. Зберігати конфіденційність даних, наданих Користувачем, а також не передавати контактну інформацію про нього третім особам, якщо така не перебуває у відкритому доступі за бажанням Користувача, і крім як за рішенням суду або в іншому передбаченим законом порядку.

 

5.3. Повідомляти Користувача шляхом розповсюдження інформації у Закладі.

 

6. Припинення й призупинення Сервісу

 

6.1. Адміністратор має право негайно припинити надання Сервісу при порушенні Користувачем умов Договору або законодавства України.

 

7. Відповідальність сторін

 

7.1. Користувач відповідає за всі звертання щодо отримання Сервісу та дії, пов'язаних із використанням Сервісу, і внаслідок цього приймає на себе повну відповідальність і можливі ризики, пов'язані з використанням Сервісу, який надається Адміністратором.

 

7.2. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які витрати Користувача або прямій або непрямий збиток, що може бути нанесений Користувачеві внаслідок використання Сервісу.

 

7.3. Адміністратор не несе відповідальності за результат використання або корисність послуг, що надаються в обсязі замовленого Сервісу. У випадку невідповідності складу Сервісу, потребам Користувача, він може припинити користуватися ним, при цьому витрачені засоби не вертаються й не компенсуються яким-небудь іншим способом.

 

8. Зміна умов і припинення дії Договору

 

8.1. Договір діє з моменту його акцепту й до моменту виконання Адміністратором своїх зобов'язань.

 

8.2. Договір, розцінки є офіційними документами Адміністратора. Діюча версія кожного із цих документів розміщена у Закладі. У випадку змін умов надання Сервісу, Користувач, що оплатив послуги до моменту внесення змін, має право на надання Сервісу на умовах, що діяли на момент оплати.

 

8.3. Адміністратор має право змінювати умови Договору і його додатків, коректувати чинні тарифи, уводити нові додатки до Договору, поширювати повідомлення про такі зміни у Закладі не менш чим за сім днів до набрання змінами чинності.

 

Будь-яка зміна цін не стосується вже оплачених послуг.

 

8.4. Користувач несе тягар перевірки наявності змін Договору у приміщенні Закладу.

 

9. Урегулювання суперечок

 

9.1. Претензії Користувача приймаються в письмовому або електронному виді у строк встановлений законодавством України.

 

9.2. У випадку виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням Договору, Сторони прикладуть всі зусилля для їхнього вирішення шляхом проведення переговорів між Сторонами.

 

9.3. Якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, суперечки підлягають вирішенню в порядку, встановленому законодавством України.

 

10. Додаткові умови

 

10.1. Користувач має право вимагати від Адміністратора рішення проблем з наданням Сервісу, що виникли з вини Адміністратора, за винятком випадків, пов'язаних з дією форс-мажорних обставин.

 

10.2. Адміністратор інформацію про Користувача зберігає у вигляді, в якому особа може бути конкретно ідентифікована в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» та прийманням умов Договору Користувач підтверджує свою згоду про зберігання наданих Користувачем персональних даних.

 

10.3. Користувач засвідчує та гарантує, що будь-які персональні дані стосовно будь-яких фізичних осіб, які були або будуть передані Користувачем Адміністратору у зв’язку або на виконання Договору, були отримані та знаходяться у користуванні Користувача правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України. Користувач засвідчує і гарантує, що він має всі необхідні правові підстави для передачі вищевказаних персональних даних Адміністратору для їх подальшої обробки Адміністратором з метою виконання Договору, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі Адміністратором персональних даних для обробки третім особам та здійснення щодо них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із виконанням Договору та/або із захистом прав Адміністратора за Договором, або якщо це необхідно для реалізації Адміністратором  прав та обов’язків, передбачених законом. Користувач засвідчує і гарантує, що право Користувача  на передачу Адміністратору  вищевказаних персональних даних ні чим не обмежене і не порушує права суб’єктів персональних даних та третіх осіб.

 

11.Форс- Мажорні обставини

 

11.1. Адміністратор звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії непереборної сили ("форс-мажор"), тобто надзвичайних і невідворотних Сторонами за даних обставин, у тому числі масових безпорядків, заборонних дій влади, стихійних лих, пожеж, катастроф і інших обставин непереборної сили, в тому числі і:

 

11.1.1. Перебоями в електроживленні Закладу;

 

11.1.2. Перебоями систем опалювання Закладу;

 

11.1.3. Не з вини Адміністратора приведення приміщення Закладу у стан, який не дозволяє надання Сервісу.

 

11.2. Якщо настання відповідних форс-мажорних обставин безпосередньо вплинуло на виконання Адміністратором зобов'язань у строк, установлений у Договорі, цей строк відповідно продовжується на час дії відповідних обставин.

 

11.3. Якщо неможливість виконання зобов'язань за Договором буде тривати понад 3 (трьох) місяців, Договір уважається розірваним без відшкодування збитків.

 

11.4. Договір є угодою приєднання у визначенні статті 634 Цивільного кодексу України, в зв'язку із чим:

 

11.4.1. договір складається Адміністратором і опубліковується шляхом розміщення у Закладі та укладається лише шляхом приєднання до Договору в цілому особи, що виявила намір укласти Договір,

 

11.4.2. особа, що виявила намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови Договору,

 

11.4.3. у випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень особа, яка виявляє намір укласти Договір, вправі відмовитися від його укладення,

 

11.4.4. вимоги щодо зміни або розірвання Договору, після набрання чинності, пред'являються і підлягають задоволенню відповідно до положень чинного законодавства України.

 

11.5. У випадку прийняття нормативно-правових актів, що зачіпають цілком або в частині функціонування сайту або умови Договору, Адміністратор зберігає за собою право будь-яких змін у функціонуванні сайту або змін у умови Договору, спрямованих на приведення у відповідність із новими нормами.

 

12. Реквізити Адміністратора

 

ФОП Монастарецька І.І.

п/р    26004010008557

 

у ПАТ Філія ПАТ "УніКредит Банк" у м.Київі

 

МФО             300744

 

ЄДРПОУ    3099502508

 

Платник єдиного податку за ставкою 20%

 

(Примітка: Вказане в призначенні платежу П.І.Б. та відомості про замовлений товар має відповідати Вашій реєстраційній формі на сайті.)

 

 

 

            

Новости Азбуки

28.03.2017

Горячее предложение мая!! Сезон скидок в СЦ "Азбука для родителей"!!!

Горячее предложение мая!!  Сезон скидок в СЦ "Азбука для родителей"!!!С 1.05.2017,  в СЦ "Азбука для родителей",  подушки для кормления нашего производства можно приобрести по специальной цене подробнее 09.04.2017

СЦ "Азбука для родителей" приглашает малышей на «ВЕСЕННИЕ ПОсиДЕЛКИ»!

СЦ "Азбука для родителей" приглашает  малышей на «ВЕСЕННИЕ ПОсиДЕЛКИ»!В апреле во всех филиалах СЦ «Азбука для родителей» пройдет детский праздник подробнее 05.04.2017

БЕСПЛАТНЫЙ семинар для будущих родителей!

БЕСПЛАТНЫЙ семинар для будущих родителей!Мы обещаем интерактив, практические тренировки и просто много того полезного, что Вы сможете "забрать" с собой и пользоваться в дальнейшем. подробнее

Новости портала

23.05.2017

Збірна України з середньовічного бою вирушила на Чемпіонат світу до Данії

Збірна України з середньовічного бою вирушила на Чемпіонат світу до Данії 20-21 травня 2017 року в Древньому Києві «Парку Київська Русь» за організації Всеукраїнської федерації середньовічного бою пройшов Відкритий чемпіонат України з середньовічного бою «Зов героїв». подробнее 22.03.2017

Інститут клітинної терапії запрошує на День відкритих дверей

Інститут клітинної терапії запрошує на День відкритих дверей Інститут клітинної терапії запрошує майбутніх батьків на «День відкритих дверей», який відбудеться 17 червня 2017 року. подробнее 16.05.2017

BABY EXPO – опорная точка вашего бизнеса!

BABY EXPO – опорная точка вашего бизнеса! С 21 по 24 марта 2017 года площадка Международного выставочного центра стала центром притяжения для специалистов индустрии детских товаров: здесь прошло самое значимое событие украинского рынка товаров для детей – Международный Форум BABY EXPO. подробнее
Погода